นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ภาพโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย

ภาพโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 
สถานที่: พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคมในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย จำนวน 12 ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในครอบคัวที่ยากจน ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 
1. นางคำจันทร์  ภูนาเมือง ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกมลาไสย
2. นางปัง  ลานอก ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย
3. นางสาวปานทิพย์ พินิจจิตร ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลกมลาไสย
4. นายวิมล  ขันเดช  ชุมชนฟากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย
5. นางทองใบ  เวียงกมล  ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักเมือง

อ่าน 413 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 04/07/2566 13:49:36


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->