ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


นายวิรัล วรามิตร
ประธานสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายพลากร กุดวิฬา
รองประธานสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายไสว นครชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายวิรพันธ์ ทุมกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายเกษม สุขบรม
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายปกรณ์ ศรีกมล
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายแสงจันทร์ บุญทองล้วน
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายนิพนธ์ นิระราช
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นางเอื้องพร สีกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
นายสุรศักดิ์ หมั้นเหนียว
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
โทร.
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com