นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
    ใน พ.ศ. 2474 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6 ได้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นระบบใหม่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยแบ่งการปกครองเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เมืองกมลาไสยซึ่งเป็นหัวเมืองระดับจังหวัดมาก่อน จึงถูกยุบเป็นอำเภอกมลาไสย พร้อมกับอำเภอเมือง อำเภอยางตลาด อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสหัสขันธ์ ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม

    ใน พ.ศ. 2490 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดขึ้น ให้ตั้งเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอสหัสขันธ์ ปัจจุบันอำเภอกมลาไสย มีพื้นที่ 317,382 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 111 หมู่บ้าน 8 ตำบล มีเทศบาล 4 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง มีประชากร 69,613 คน ชาย 34,363 คน หญิง 35,250 คน มีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ เป็นนายอำเภอ
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com