ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

นางสาวนงนุช คูสกุลรัตน์
รองนายกเทศมนตรี

นายธนดล มิตรภานนท์
รองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com