นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

บุคลากรประจำกองสวัสดิการสังคม

ชื่อ - สกุล : นางสริดา ทาบรรหาร
เลขที่ตำแหน่ง : 110106001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการฝึกอบรม
  • ประวัติการศึกษา

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
    โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com