นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลกมลาไสยนายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ 093-564-0550
นางดวงจิตร หัตถนิรันดร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
เบอร์ติดต่อ 092-968-7753

นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
เบอร์ติดต่อ 097-314-9041

นางสาวนพรัตน์ ณ กาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น
เบอร์ติดต่อ 043-899-154

นางกัญญาภัทร สีบุญมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 081-260-8371นายบุญทวี นันสถิตย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
เบอร์ติดต่อ 081-975-5058

นายนิรภัย บุญเลืองลือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
เบอร์ติดต่อ081-670-2690
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->