นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
     เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลกมลาไสยเป็นเทศบาลตำบลกมลาไสย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15.025 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,390.62 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกมลาไสย จำนวน 8 ชุมชน และตำบลหลักเมือง 4 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 10,064 คน

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและหลักเมือง
     ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและหลักเมือง
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com