นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


     เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลกมลาไสยเป็นเทศบาลตำบลกมลาไสย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15.025 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,390.62 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกมลาไสย จำนวน 8 ชุมชน และตำบลหลักเมือง 4 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 10,064 คน

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและหลักเมือง
     ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและหลักเมือง
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->