นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

บุคลากรประจำสำนักปลัด

ชื่อ - สกุล : นางดวงจิตร หัตถนิรันต์
เลขที่ตำแหน่ง : 010102001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา


 • ชื่อ - สกุล : นายประสิทธิ์ เวียงสงค์
  เลขที่ตำแหน่ง : 45566
  ตำแหน่ง : เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา


 • ชื่อ - สกุล : นาวสาวสุกัญญา หาระมี
  เลขที่ตำแหน่ง : 366453
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา


 • ชื่อ - สกุล : นายทิลายุ ภูอาลัย
  เลขที่ตำแหน่ง : 333645
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา


 • ชื่อ - สกุล : นายสุธี ดงรุ่ง
  เลขที่ตำแหน่ง : 010102002
  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา


 • ชื่อ - สกุล : นางชวัลรัตน์ คำสุธี
  เลขที่ตำแหน่ง : 452234
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา

 • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com