นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อ นามสกุล : นางดวงจิตร หัตถนิรันต์
รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 010102001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม


 • ชื่อ นามสกุล : นายประสิทธิ์ เวียงสงค์
  รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 45566
  ตำแหน่ง : เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม


 • ชื่อ นามสกุล : นาวสาวสุกัญญา หาระมี
  รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 366453
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม


 • ชื่อ นามสกุล : นายทิลายุ ภูอาลัย
  รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 333645
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม


 • ชื่อ นามสกุล : นายสุธี ดงรุ่ง
  รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 010102002
  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม

 • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com