นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างกุดยาว


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างกุดยาว ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกมลาไสย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างกุดยาว ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกมลาไสย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างถนน คสล.ข้างกุดยาว ช่วงต่อจาก คสล.เดิม ม.๑๒ ต.กมลาไสย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คู่สกุลคอนกรีต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สักรินทร์ ภูงามเงิน 
(นายสักรินทร์ ภูงามเงิน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
 

อ่าน 67 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วันที่ 01/12/2563 14:52:54
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com