นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบริหารชนบท

 


 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนบริหารชนบท (ทิศใต้) ช่วงถนนประชาสุขสันต์ 3 ถึงหน้าโรงน้ำต้นน้ำ

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*******

                  ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย  ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบริหารชนบท  (ทิศใต้) ช่วงถนนประชาสุขสันต์ 3 ถึงหน้าโรงน้ำต้นน้ำ  ยาว 286 เมตร ชุมชนปากน้ำ ม.12 ต.กมลาไสย  งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 265 ท่อน งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน  26 บ่อ    ตามระเบียบกระทรวง  การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28(3) ข้อ 79 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงขอประกาศให้ทราบว่าผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.กาฬสินธุ์อัครภัณฑ์ เป็นผู้ชนะการจัดจ้าง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563

 

  

          (นายสักรินทร์   ภูงามเงิน )

          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                                  นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

  อ่าน 36 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วันที่ 19/10/2563 10:07:32
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com