นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

* * * * * * * * * * * * *

                   ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย   มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน   ในระดับชั้นอนุบาล   1   และประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   โดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้     

                   1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับ ชั้นอนุบาล 1   

                     1.1 เด็กที่สมัครต้องมีอายุ  3  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม  2563

                     1.2 มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย

                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

1.1    รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่  7  (เกิดในปีพ.ศ. 2556 – 16 พฤษภาคม 2557)

1.2    มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอกมลาไสย

2. จำนวนที่รับสมัคร

   2.1 ชั้นอนุบาล 1   รับ  1  ห้องเรียนจำนวน  25   คน

   2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 รับ  1  ห้องเรียน  จำนวน  25  คน

                   3. หลักฐานการสมัครของนักเรียน

                      3.1 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย    จำนวน  1     แผ่น

                      3.2 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)                                   จำนวน  1        แผ่น

                      3.3 รูปถ่ายสวมเสื้อนักเรียนหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว         จำนวน   2       แผ่น

                      3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา                     จำนวน  1        แผ่น

                      3.5 สำเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา                    จำนวน  1        แผ่น

                      3.6 เอกสารเปลี่ยนชื่อ  สกุล (ถ้ามี)                          จำนวน  1        แผ่น

                   4. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

                      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  3  -  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 – 15.30 น.ในวัน เวลา

ราชการ  ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

                   5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

                       โรงเรียนจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามลำดับการสมัคร ก่อน –หลัง และจะประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์เข้าเรียนในวันที่  2  มีนาคม  2563  เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                  

       ประกาศ     วันที่    28   มกราคม    ๒๕๖๓


อ่าน 243 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 06/02/2563 15:28:56


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com