นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อจัดจ้าง 14 โครงการ

 

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดซื้อ  จัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  13  โครงการ และจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน  1  โครงการ  ดังนี้

          1.โครงการก่อสร้างที่จอดรถเข็นภายในตลาด  OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย   มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างพื้น  คสล.หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  490  ตารางเมตร  ,ก่อสร้างกำแพงด้วยอิฐบล็อก  ยาว  76.40  เมตร  สูง  1.70  เมตร  ประตูเหล็ก  จำนวน  1  ชุด   งบประมาณ  472,700  บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ 56-23

          2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสวนโคก-คุ้มใต้ หมู่ที่ 2  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้  วางปรับปรุงผิวจราจรด้วยวัสดุผสมเสร็จ (hotmix)  ยาว  320  ม.กว้าง  6  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,920  ตารางเมตร   ตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า  96  ตารางเมตร   งบประมาณ  928,600  บาท  (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-25

          3. โครงการขยายผิวจราจร  คสล.ถนนกลส. 2  (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 15  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้   ขยายผิวจราจร  คสล.กว้างเฉลี่ย  2-3  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  751  ตารางเมตร  ,  ปรับปรุงบ่อพักเดิม  จำนวน  24  บ่อ  งบประมาณ  518,700  บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)    ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่   56-26

4. โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร  คสล.ถนนอุปฮาดบำรุง   หมู่ที่ 2  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้  ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  200   ม.กว้างเฉลี่ย  5   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ,  ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบข้างละ  0.50  เมตร งบประมาณ  620,00  บาท  (หกแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-27

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ถนนพิพัฒน์พลากร หมู่ที่ 1  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้   ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  283  เมตร  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,415  ตารางเมตร   ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบข้างละ  0.50  เมตร  งบประมาณ  878,000  บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-28

6.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ถนนร่วมมิตร  ช่วงมิตรสัมพันธ์ 2- มิตรสัมพันธ์ 3 หมู่ที่ 12  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้   ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  217  เมตร   กว้างเฉลี่ย  4  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  868  ตารางเมตร, ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบข้างละ  0.50  เมตร, มุมเลี้ยว  คสล.  พื้นที่  9  ตารางเมตร  งบประมาณ  551,600  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-29

7 .โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ถนนวัชระเอกกวี หมู่ที่ 5  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้   ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  275    เมตร  กว้างเฉลี่ย  4   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,100  ตารางเมตร ,  ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบข้างละ  0.50  เมตร ,   มุมเลี้ยว  คสล.  พื้นที่  9  ตารางเมตร  งบประมาณ  697,500    บาท  (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-30

8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ  ถนนหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3  ตำบลหลักเมืองมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  75  ม.กว้างเฉลี่ย  3  ม.หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  225  ตารางเมตร ,  ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบจำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร , บ่อพักก่ออิฐสำหรับท่อซีเมนต์ใยหินเส้นผ่าศูนย์กลาง  8  นิ้ว  จำนวน  12  บ่อ , ท่อซีเมนต์ใยหินเส้นผ่าศูนย์กลาง  8  นิ้ว  จำนวน  73  เมตร   งบประมาณ  196,100  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่   56-31

9. โครงการขยายผิวจราจร  คสล.ถนนราชบุตร  ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 1  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้   ขยายผิวจราจร  คสล.ยาว  425  เมตร  กว้างเฉลี่ย  0.80-2.70  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,500  ตารางเมตร ,  ทุบรื้อผิวคสล.เดิมและเทใหม่  10  ตารางเมตร   งบประมาณ 943,300  บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่   56-32

10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล. ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  267  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,068  ตารางเมตร ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบจำนวน  40  ลูกบาศก์เมตร มุมเลี้ยว  คสล.  พื้นที่  9  ตารางเมตร  งบประมาณ  667,200  บาท  (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสอบร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่    56-33

11.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล. ถนนดำรงค์อุทิศ หมู่ที่ 3  ตำบลหลักเมืองมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ยาว  185  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  740  ตารางเมตร  , ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบจำนวน  30  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  465,500  บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-34

12.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล. ซอยโนนศรีเมือง 1 หมู่ที่ 5  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้  ก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.  ยาว  285  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,032  ตารางเมตร  , ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบจำนวน  39  ลูกบาศก์แมตร , มุมเลี้ยว  คสล.  พื้นที่  18  ตารางเมตร  , ตัดขึ้นรูปคันทาง  จำนวน  45  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  659,800  บาท  (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ 56-35

13. โครงการขยายผิวจราจร  คสล.ถนนเมืองใหม่พัฒนาหมู่ที่ 15  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้ขยายผิวจราจร  คสล.ยาว  485  เมตร  กว้างเฉลี่ย  2.20-4.50  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,293  ตารางเมตร  , ทุบรื้อผิวคสล.เดิมและเทใหม่  20  ตารางเมตร  , วางท่อระบายน้ำ  คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  12  ท่อน  , ปรับปรุงบ่อพัก  จำนวน  44  บ่อ  งบประมาณ  1,099,600  บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-36

14.  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย    จำนวน  1  คัน  งบประมาณ 2,300,000  บาท  (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.    เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานจ้างดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล 

ณ วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขว้างราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

          5. มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                  กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  19  มิถุนายน   2556  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  24  มิถุนายน   2556 

                  ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม  2556  - 11  มิถุนายน   2556   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899088 ต่อ  20   ในวันและเวลาราชการ  

 

ประกาศ     วันที่    31   เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.  2556

 

ลงชื่อ

                                                                                                (นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล)

                                                      นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย  เรื่อง  การจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2556

 

เอกสารเลขที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ผลงานประเภทเดียวกัน

(ไม่น้อยกว่า) (บาท)

เงินค้ำประกันซอง

(บาท)

ค่าเอกสารประมูลฯ

ชุดละ (บาท)

18

โครงการที่จอดรถเข็นภายในตลาด OTOP  หมู่ 1 ชุมชน ในเมือง

ต.กมลาไสย 

472,700

189,000

23,635

1,000

19

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสวนโคก-คุ้มใต้ หมู่ที่ 2  ชุมชนคุ้มใต้  

ต.หลักเมือง      

928,600

371,440

46,430

1,500

20

โครงการขยายผิวจราจร กลส.2    (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 15 ชุมชน

เมืองใหม่ ต.กมลาไสย

518,700

207,000

25,935

1,000

21

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนฮุปฮาดบำรุง  ยาว 200 ม. หมู่ 2 ชุมชนคุ้มใต้ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย

620,500

248,000

31,025

1,000

22

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนพิพัฒน์พลากร  หมู่ 1 ชุมชนในเมือง   ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย 

878,000

351,000

43,900

1,500

23

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนร่วมมิตรช่วงมิตรสัมพันธ์ 2- มิตรสัมพันธ์ 3  ยาว  217 ม. หมู่ 12 ชุมชนปากน้ำ ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย 

551,600

220,000

27,580

 

1,000

24

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนวัชระเอกวี  หมู่ 5 ชุมชนสระบัว  ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย

697,500

279,000

34,875

 

1,000

25

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหลังสำนักงานเทศบาล  หมู่ 3 ชุมชน

กุดกว้าง ต.หลักเมือง  อ.กมลาไสย 

196,100

78,000

9,805

 

300

26

โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนน

ราชบุตร ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 1 ชุมชนในเมือง ต.หลักเมือง  อ.กมลาไสย

943,300

377,000

47,165

 

1,500

 

 

 

 

-          2 -

เอกสารเลขที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ผลงานประเภทเดียวกัน

(ไม่น้อยกว่า) (บาท)

เงินค้ำประกันซอง

(บาท)

ค่าเอกสารประมูลฯ

ชุดละ (บาท)

27

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนร่วมใจ  หมู่ 15 ชุมชนเมืองใหม่  ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย

667,200

266,000

33,360

 

1,000

28

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนดำรงค์อุทิศ  หมู่ 3 ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง  อ.กมลาไสย 

465,500

186,000

23,275

 

1,000

29

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยโนนศรีเมือง1   หมู่ 5 ชุมชนโนนสวาง ต.หลักเมือง  อ.กมลาไสย

659,800

278,000

34,790

 

1,000

30

โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนเมืองใหม่พัฒนา  หมู่15 ชุมชนเมืองใหม่ ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย

1,099,600

439,800

54,980

 

1,500

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 1/2556

โครงการจัดซื้อรถขยะ

2,300,000

-

115,000

2,500

 

 

 


อ่าน 527 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน กองคลัง งานพัสดุ
วันที่ 03/06/2556 12:35:04
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com