นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
โครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยเอดส์ ปี 54
เอดส์ ลดแล้ว...ลดอีก

                   สืบเนื่องมาจากการประกาศลงนามร่วมกัน   ของผู้นำประเทศ  ในปฏิญญาว่าด้วย  พันธะกรณีเรื่องเอดส์   ในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษ  ว่าด้วยโรคเอดส์  เพื่อให้เข้าถึงการดูแลรักษาและป้องกันโรคเอดส์   ให้ทั่วทุกสังคม   และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกประเทศทั่วโลก   ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามสัญญา   ในการร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง  และลดผลกระทบจากโรคเอดส์   โดยกำหนดให้วันเอดส์โลกตรงกับวันที่  1  ธันวาคม ของทุกปี  สำหรับคำขวัญวันเอดส์โลกประจำปี 2554  องค์การอนามัยโลก  และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ   ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า  “Getting  to  Zero”   ซึ่งถอดความเป็นภาษาไทยว่า  “เอดส์  ลดแล้ว....ลดอีก”  ในการนี้เทศบาลตำบลกมลาไสย  โรงพยาบาลกมลาไสย                    และโรงเรียนกมลาไสย   ได้จัดโครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยเอดส์ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้   เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคเอดส์  ซึ่งกิจกรรมในการรณรงค์แบ่งเป็น  2 ช่วง ดังนี้

 ช่วงที่ 1   ในวันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2554  มีกิจกรรมเดินรณรงค์จาก  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสยถึงสี่แยกป้อมร่มไทร  แจกถุงยางอนามัยและเอกสารความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

 ช่วงที่ 2   การรณรงค์สัปดาห์ต่อต้านโรคเอดส์  ระหว่างวันที่  28 พฤศจิกายน  ถึงวันที่

4  ธันวาคม  2554   มีกิจกรรม ให้ความรู้เสียงตามสายทุกชุมชน

การจัดงานในครั้งนี้   ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โรงพยาบาลกมลาไสย  โรงเรียนกมลาไสย   สถานีตำรวจภูธรอำเภอกมลาไสย   ตลอดจน     ส่วนราชการ    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย   และเทศบาลตำบลกมลาไสย  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน


อ่าน 541 ครั้ง
ข่าวโดย สาธาฯ
หน่วยงาน กองสาธารณสุขฯ
วันที่ 01/12/2554 12:14:05     ................


     ................


     ................


     ................


     ................


     ................

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com