นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศ ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554
...

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี  2554

****************

 1.  ประเภทเรือยาวใหญ่ ( 55  ฝีพาย)

                ชนะเลิศ                ครองถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                                                พร้อมเงินรางวัล  60,000.- บาท  ได้แก่  เรือ ......ยุทธการนาวา.............

รองชนะเลิศอันดับ  1    ครองถ้วยเกียรติยศนายสมบัติ   วรามิตร  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์

                          พร้อม เงินรางวัล  50,000  บาท    ได้แก่  เรือ........เอกชัยนาวา............

             รองชนะเลิศอันดับ  2   ครองถ้วยเกียรติยศนายชาญณรงค์  หวังมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                

                                        กาฬสินธุ์ พร้อม เงินรางวัล  40,000 บาท  ได้แก่ เรือ........คำปิว.....................

              รองชนะเลิศอันดับ  3    ครองถ้วยเกียรติยศ นายชานุวัฒน์  วรามิตร  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

                                        พร้อมเงินรางวัล 30,000  บาท    ได้แก่ เรือ.............เจ้าแม่ประดู่ทอง..............

  2.  ประเภทเรือยาวกลางทั่วไป (31-40 ฝีพาย)

             ชนะเลิศ           ครองถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

                                          พร้อมเงินรางวัล   30,000 บาท  ได้แก่  เรือ............คำสิงห์................

              รองชนะเลิศอันดับ  1   ครองถ้วยเกียรติยศ นางชะม้อย  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

                                      พร้อม เงินรางวัล  25,000 บาท    ได้แก่  เรือ...............สมพาสสมสะอาด..................

รองชนะเลิศอันดับ  2   ครองถ้วยเกียรติยศ  นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

                        พร้อม เงินรางวัล  20,000  บาท  ได้แก่  เรือ.............เทพพานทอง.....................

รองชนะเลิศอันดับ  3  ครองถ้วยเกียรติยศ   นายประยูร   เห็มพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง

                        พร้อมเงินรางวัล  15,000.- บาท  ได้แก่  เรือ.............นส.หงษ์ทอง...............

3.   ประเภทเรือยาวกลางท้องถิ่น  (31-40 ฝีพาย)

                ชนะเลิ         ครองถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

                                       พร้อมเงินรางวัล 20,000  บาท   ได้แก่เรือ................พญานาคราช....................  

                รองชนะเลิศอันดับ 1   ครองถ้วยเกียรติยศ  นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  นายอำเภอกมลาไสย

                                    พร้อมเงินรางวัล 17,000 บาท  ได้แก่ เรือ................อินทร์แปลง........................

                รองชนะเลิศอันดับ 2   ครองถ้วยเกียรติยศ  จ.ส.ต.ปรีดี   ไพรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลหนองแปน

                                    พร้อม เงินรางวัล 15,000  บาท ได้แก่ เรือ.............เจ้าแม่แพงศรีเมือง................

              รองชนะเลิศอันดับ 3   ครองถ้วยเกียรติยศ นายสำลี    ทิทย์เดชา  นายกเทศมนตรีตำบลธัญญา

                                     พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท  ได้แก่ เรือ...............สมนึก...................

  4.  ประเภทเรือเล็กทั่วไป  (ไม่เกิน 10 ฝีพาย)

                ชนะเลิศ        ครองถ้วยเกียรติยศ    นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

                                      พร้อมเงินรางวัล  10,000.-บาท   ได้  แก่เรือ.............ดวงสมพงษ์.................

              รองชนะเลิศอันดับ 1  ครองถ้วยเกียรติยศ นางสาวนงนุช  คูสกุลรัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

                                   พร้อมเงินรางวัล  8,000  บาท    ได้แก่  เรือ.............เทพธิดาสิรินาวา................

                รองชนะเลิศอันดับ 2  ครองถ้วยเกียรติยศ  นายประจวบ  ดอนสมจิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง

                                   พร้อมเงินรางวัล  6,000 บาท     ได้แก่  เรือ.............หลานเจ้าปู่โนนไฮ.....................

                รองชนะเลิศอันดับ 3  ครองถ้วยเกียรติยศ  นายบุญสินธุ์   วันวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

                                  พร้อมเงินรางวัล 4,000  บาท  ได้แก่  เรือ.............ท้าวถกคำ.........................

5.    การแข่งขันตีกลองเฮือส่วง – พังฮาด

  ชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  5,000  บาท                                            ได้แก่...............สาวน้อยนครธนบุรี.................

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000  บาท                                                                     ได้แก่...........ยอดสง่า วัดเกษมาคม....................

รองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  บาท                                                                       ได้แก่..............สาวสมนึก.................

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  บาท                                                                      ได้แก่.............เมืองใหม่..กลองเฮือส่วง..................


อ่าน 580 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 03/10/2554 10:44:24


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com