นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


ชื่อ - สกุล : นายธงชัย โคตรพัฒน์
เลขที่ตำแหน่ง : 56732
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ประวัติการเลื่อนตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ ขั้น คำสั่ง พนักงานประวัติ
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
ประวัติการฝึกอบรม
สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com