นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552ชื่อ นามสุล : นาวสาวสุกัญญา หาระมี
รหัสเลขตำแหน่ง : 366453
การฝึกอบรม : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เลขที่คำสั่ง ผู้สอนุมัติ
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วุฒิการศึกษา ปีที่ได้รับ
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน หลักสูตร ปีที่ฝึกอบรม
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com