นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


ชื่อ - สกุล : นายอัครเดช นาสินเพิ่ม
เลขที่ตำแหน่ง : 080207001
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการเลื่อนตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ ขั้น คำสั่ง พนักงานประวัติ
2001-10-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 9,700 ทต.กลส 334/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2002-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 9,960 ทต.กลส.ที่140/56 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-10-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 10,440 ทต.กลส.ที่ 356/56 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-01-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 12,560 ทต.กลส.ที่ 66/57 เรื่องให้พนักงานเทศบาลเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ ลว.21 กพ.57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 12,810 ทต.กลส.ที่ 68/57 เรื่องยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.ทต.กลสเฉพาะราย ลว.21 กพ.57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-05-16 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 13,500 ทต.กลส.ที่ 69/57 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ลว.21 กพ.57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 13,760 คส.จ.กส ที่ 73/57 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย ลว.21 กพ.57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-10-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 14,310 ทต.กลส.ที่ 570/48 เรื่องการยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะราย ลว.21 กพ.57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2014-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 14,570 คส.จ.กส ที่ 222/57 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลว.19 สค.57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-01-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 14,850 ทต.กลส 234/57 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคณวุฒิ นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 15,140 ทต.กลส 234/57 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคณวุฒิ เฉพาะราย 28 สค นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-10-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 15,720 ทต.กลส.ที่293/57 เรื่องพนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสยได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ ลว.28 สค 57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2014-01-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 17,270 ทต.กลส.ที่ 239/57 เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสยได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลว.28 สค57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2014-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 17,570 เทศบาลตำบลกมลาไสยที่ 241/57 เรื่องยกเลิกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย เฉพราะราย ลว.28 สค 57 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2014-10-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 18,190 เทศบาลตำลกมลาไสยที่ 4/58 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน งบประมาณปี 58 ครั้งที่ 2 ลว.13 มค 58 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2015-04-01 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 18,480 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นประจำปี พศ.58 ครั้งที่ 1/58 ตาม คส.ทต.กลสที่ 152/58 ลว.16 มิย.58 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
โรงเรียนพิพัฒน์ราฏร์บำรุง - 2534
โรงเรียนกมลาไสย วิทย์ คณิต 2537
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วิทย์ คณิต 2540
สถาบันราภัฏมหาสารคาม วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2544
ประวัติการฝึกอบรม
สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
ศูนย์ฝึกอบรม nectech การใช้งานและการสำรองข้อมูลบน SQL Server2010 2550
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com