นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552ชื่อ นามสุล : นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์
รหัสเลขตำแหน่ง : 040103001
การฝึกอบรม : นักบริหารงานคลัง

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เลขที่คำสั่ง ผู้สอนุมัติ
2006-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 14,460 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 236/49ลว.22กค49 -
2007-04-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 14,810 เลื่อนขั้นงินเดือน 0.5 ขั้นตาม คำสั่ง ทต.บรบือ ที่ 106/50 ลว. 11 เมย 50 -
2007-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 15,490 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 253/2550 ลว.25 กย.50 -
2007-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 16,110 ปรับเงินเดือนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 มิย.50 -
2007-12-03 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 16,280 เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติ กทจ.มค.ครั้งที่ 12/50 ลว.25ธค.50 และตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 8/2551 ลว.14 มค.2551 -
2008-04-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 16,720 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 72/51 ลว.31 สค.51 -
1008-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 17,590 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 294/2551 ลว.26 กย.51 -
2009-04-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 18,040 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 83/52 ลว.31 มีค 52 -
2009-09-04 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 18,040 เลื่อนระดับและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติ กทจ.มค.ที่ 9/52 ลว.24 กย.52 และ คส.ทต.บรบือที่279/52 ลว.1 ตค.52 -
2009-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 18,910 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 225/52ลว.29กย52 -
2010-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 19,350 เลื่อนขั้นงินเดือน 0.5 ขั้นตาม คำสั่ง ทต.บรบือ ที่ 78/53 ลว. 30 มีค 53 -
2009-01-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 20,220 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 199/2553 ลว.20 กย.53 -
2011-02-14 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 20,220 ให้โอน(ย้าย)ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 27/54 ลว.1 กพ.54 ไปสังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ -
2011-02-15 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 20,220 ทต.กลส.ที่ 96/54 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนง.เทศบาลสามัญ ลว.15 กพ 54 -
2011-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 21,710 ทต.กลส.ที่276/54 เรื่อง ก่ีปรับอัตราเงินเดือน พนง.เทศบาล ลว.20 มิย.54 (ฉบับที่ 4)พศ.2554 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2011-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 22,620 เทศบาลตำบลกมลาไสยที่ 422/54 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลประจำปี 54 ครั้งที่ 2 ลว.10 พย.54 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 23,080 ทต.กลส.ที่191/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ลว.27 มิย.55 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 24,010 ทต.กลส.ที่ 332/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2556 ครั้งที่2 ลว.3 ธค.55 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-02-28 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 24,960 ทต.กลส.88/2556 เรื่องการบรรจุตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลว.1 เมย.56 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 25,530 ทต.กลส.140/56 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 56 ครั้งที่ 1/2556 ลว.3 มิย.56 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 26,660 ทต.กลส.356/2556 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2556 ลว.18 ตค.56 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2014-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 28,930 ทต.กลส.ที่ 4/58 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปี 58 ครั้งที่2/57 ลว.13 มค.58 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2015-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 30,100 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นประจำปี 58 ครั้งที่ 1/58 ตามคำสั่ง ทต.กลส.ที่ 152/58 ลว.16 มิย.58 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วุฒิการศึกษา ปีที่ได้รับ
โรงเรียนกมลาไสย มัธยมศึกษาตอนต้น มศ3 2523
โรงเรียนกมลาไสย มัธยมศึกษาตอนปลาย มศ5 2525
โรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยี มหาสารคาม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 2527
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) 2540
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 2552
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน หลักสูตร ปีที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 1 2547
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com