นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552ชื่อ นามสุล : นายสุธี ดงรุ่ง
รหัสเลขตำแหน่ง : 010102002
การฝึกอบรม : นักบริหารงานทั่วไป

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เลขที่คำสั่ง ผู้สอนุมัติ
2001-10-01 นักฑัณฑวิทยา 5 11,650 คส.จกส.ที่ 168/46 ลว.28 กย.48 นายกมล หาญอาษา
2001-04-01 นักฑัณฑวิทยา 5 11,650 คส กรม 388/47 ให้โอนราชการ ลว.22 เม.ย.47 นายกมล หาญอาษา
2002-04-15 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 11,650 คส.ทต.กลส.ที่ 70/47เรื่องการโอน(ย้าย)ข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ลว.1 เมย.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2002-04-01 นักฑัณฑวิทยา 5 11,900 คส.จ.กส ที่ 784/47 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลว.23 เมย.47 นายกมล หาญอาษา
2002-04-15 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 11,900 ทต.กลส.ที่ 108/47 เรื่องการรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ลว.4 พค.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2002-04-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 13,330 ปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชกฟษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2002-10-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 13,870 ทต.กลส.ที่ 368/47 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ลว.1 ตค.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2003-04-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 14,150 ทต.กลส.ที่256/48 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 1/48 ปี 2548 ลว.16 พค.48 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2003-10-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 14,710 ทต.กลส.ที่ 570/48 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2/48 ลว.4 ตค.48 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2003-10-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 15,450 ปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2004-04-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 15,750 ทต.กลส.ที่283/49 เรื่องการเลื่อนขั้น พนง.เทศบาล ครั้งที่ 1/49 ลว.1 มิย.49 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2004-10-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 16,370 ทต.กลส.ที่ 602/49เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 2/49 ลว.4 ธค.49 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) 7 25,200 ทต.กลส.ที่501/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/53 ลว.21 ตค.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วุฒิการศึกษา ปีที่ได้รับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตร์บัณฑิต(นบ.) 27 ตค.2540
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.)เอกไทยคดีศึกษา(กลุ่มสังคมศาสตร์) 17 พค.2544
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน หลักสูตร ปีที่ฝึกอบรม
เรือนจำกลางนครปฐม เจ้าหน้าที่ราชทัฑณ์แรกเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 2531
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการรุ่นที่ 5 2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การทำเกษตรแบบผสมผสานรุ่นที่ 1 2538
รร.ศูนย์คอมพิวเตอร์กาฬสินธุ์ การอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติ ครม. 2540
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com