นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


ชื่อ - สกุล : นางดวงจิตร หัตถนิรันต์
เลขที่ตำแหน่ง : 010102001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

ประวัติการเลื่อนตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ ขั้น คำสั่ง พนักงานประวัติ
2004-05-01 เจ้าพนักงานธุรการ 6 12,080 ทต.กลส.ที่ 102/2547เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ลว.3 พค.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2004-04-01 เจ้าพนักงานธุรการ 6 13,770 ปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พศ.2547 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2004-10-01 เจ้าพนักงานธุรการ 6 14,440 เทศบาลตำบลกมลาไสย ที่ 368/47 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลปี 47 ลว.1 ตค.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2005-08-31 นักบริหารงานทั่วไป 6 15,080 ทต.กลส.ที่ 504/48 เรื่องการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ลว.22 กย.48 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2005-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 15,740 ทต.กลส.ที่ 570/48 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/48 ลว.4 ตค.48 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2005-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 16,530 ปรับอัตราเงินเดือนตามมตอ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2006-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 17,220 ทต.กลส.ที่283/2549 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 1/49 ลว.1 มิย.49 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2006-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 17,920 ทต.กลส.ที่ 602/49 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปี 2549 ครั้งที่2 ลว 4 ธค.49 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 18,270 ทต.กลส.410/2550 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2550 ครั้งที่ 1/2550 ลว.29 มิย.50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-00 นักบริหารงานทั่วไป 6 19,020 ทต.กลส.800/50 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 51 ครั้งที่ 2/2552 ลว.12 ธค.50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 19,790 ปรับเงินเดือนตามมติ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 20,180 ทต.กลส.377/51 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2551 ลว.10 มิย.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-08-29 นักบริหารงานทั่วไป(หน.ฝ่ายอำนวยการ) 7 21,110 ทต.กลส.ที่ 769/51 เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง พนง.เทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลว.20 ตค.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 21,980 ทต.กลส.ที่904/51 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่2/51 ลว.29ธค51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 22,420 ทต.กลส.ที่ 262/52 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/52 ลว.8 มิย.52 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 23,320 ทต.กลส.ที่109/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 2/52 ลว.24 กพ.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 24,250 ทต.กลส.ที่ 260/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/53 ลว.18 มิย53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) 7 25,200 ทต.กลส.ที่501/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/53 ลว.21 ตค.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2011-02-28 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) 7 25,200 ทต.กลส.ที่146/54 เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่ระดับที่สูงขึ้น ลว.1 เมย.54 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เลขานุการ 2528
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)การตลาด 2530
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศบ.)ศิลปศษสตร์ 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.)สาขาวิชา รัฐประศาสสนศาสตร์ 2556
ประวัติการฝึกอบรม
สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาอบรมและสัมมนา หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 1 2550
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com