นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552ชื่อ นามสุล : นางดวงจิตร หัตถนิรันต์
รหัสเลขตำแหน่ง : 010102001
การฝึกอบรม : นักบริหารงานทั่วไป

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เลขที่คำสั่ง ผู้สอนุมัติ
2004-05-01 เจ้าพนักงานธุรการ 6 12,080 ทต.กลส.ที่ 102/2547เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ลว.3 พค.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2004-04-01 เจ้าพนักงานธุรการ 6 13,770 ปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พศ.2547 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2004-10-01 เจ้าพนักงานธุรการ 6 14,440 เทศบาลตำบลกมลาไสย ที่ 368/47 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลปี 47 ลว.1 ตค.47 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2005-08-31 นักบริหารงานทั่วไป 6 15,080 ทต.กลส.ที่ 504/48 เรื่องการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ลว.22 กย.48 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2005-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 15,740 ทต.กลส.ที่ 570/48 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/48 ลว.4 ตค.48 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2005-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 16,530 ปรับอัตราเงินเดือนตามมตอ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2006-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 17,220 ทต.กลส.ที่283/2549 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 1/49 ลว.1 มิย.49 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2006-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 17,920 ทต.กลส.ที่ 602/49 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปี 2549 ครั้งที่2 ลว 4 ธค.49 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 18,270 ทต.กลส.410/2550 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2550 ครั้งที่ 1/2550 ลว.29 มิย.50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-00 นักบริหารงานทั่วไป 6 19,020 ทต.กลส.800/50 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 51 ครั้งที่ 2/2552 ลว.12 ธค.50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 19,790 ปรับเงินเดือนตามมติ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 6 20,180 ทต.กลส.377/51 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2551 ลว.10 มิย.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-08-29 นักบริหารงานทั่วไป(หน.ฝ่ายอำนวยการ) 7 21,110 ทต.กลส.ที่ 769/51 เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง พนง.เทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลว.20 ตค.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 21,980 ทต.กลส.ที่904/51 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่2/51 ลว.29ธค51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 22,420 ทต.กลส.ที่ 262/52 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/52 ลว.8 มิย.52 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-10-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 23,320 ทต.กลส.ที่109/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 2/52 ลว.24 กพ.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-04-01 นักบริหารงานทั่วไป 7 24,250 ทต.กลส.ที่ 260/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/53 ลว.18 มิย53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) 7 25,200 ทต.กลส.ที่501/53 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/53 ลว.21 ตค.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2011-02-28 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) 7 25,200 ทต.กลส.ที่146/54 เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่ระดับที่สูงขึ้น ลว.1 เมย.54 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วุฒิการศึกษา ปีที่ได้รับ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เลขานุการ 2528
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)การตลาด 2530
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศบ.)ศิลปศษสตร์ 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.)สาขาวิชา รัฐประศาสสนศาสตร์ 2556
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน หลักสูตร ปีที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาอบรมและสัมมนา หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 1 2550
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com