นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ

 

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน   8   โครงการ  ดังนี้

1.      โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนพิพัฒน์พลากร  ช่วงถนนราชบุตร  - ลำน้ำปาว 

(สองข้าง)  ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1  ตำบลหลักเมือง   โดยปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  1.3 -  2.5 เมตร ยาวข้างละ 210  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 798 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่   ทต.กลส. 59-02  งบประมาณ   750,300  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

2.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร สองข้าง ชุมชนสระบัว หมู่ที่  5 ตำบลกมลาไสย  โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศตะวันออกยาว  227 เมตร  ทิศตะวันตก ยาว 222 เมตร  หนา  0.15 เมตร กว้าง 1.7 – 2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  830 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59-07  งบประมาณ    496,500 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม เชื่อมทางเท้าหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  ช่วงหลังวัดชัยมงคล  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  2 เมตร ยาว  50 เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59-08  งบประมาณ   859,010 บาท         ( แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน)

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหนองขุ่น  ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนปากน้ำ  หมู่ที่  12 ตำบลกมลาไสย  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว  300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,500 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59-12  งบประมาณ  924,900  บาท  (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเมืองใหม่พัฒนา  ด้านทิศตะวันออก ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่  15  ตำบลกมลาไสย  โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2-3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวข้างละ  488 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,342  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59-14  งบประมาณ   788,800  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)                                                                                                                     

6.โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนน กลส. 1 ด้านทิศใต้  ชุมชนเมืองใหม่  หมู่ที่  15 ตำบลกมลาไสย   โดยรื้อรั้วเดิม  ยาว  399  เมตร ก่อสร้างรั้วใหม่ ยาว 399 เมตร สูง 1.50  เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  399  เมตร กว้าง  2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 798 ตารางเมตร หนา 0.15  เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59- 15  งบประมาณ 1,424,600 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)   

7. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบำรุงนคเรศ ช่วงถนนกมรัตน์โสภณ  - ถนนอุปฮาดบำรุงทั้งสองฝั่ง  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่  1  ตำบลหลักเมือง  โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวข้างละ 465 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,325  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59-18 งบประมาณ   1,418,300 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวิบูลย์กิจ  ชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ 3ตำบลหลักเมือง  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา  0.15  เมตร ยาว  370 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 59-07  งบประมาณ 923,000 บาท  (เก้าแสนสองหมื่นสามพันถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.      บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.      คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.      มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                    กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  19  กันยายน   2559  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  22 กันยายน   2559 

ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่    30  สิงหาคม  - 9 กันยายน 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899154   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ   ณ  วันที่   30   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  2559

                                        ลงชื่อ

 

(นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย


 
อ่าน 478 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 31/08/2559 03:29:03
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้
 • กลส.1 ปร.4.pdf
 • กลส.1 ปร.5.pdf
 • บำรุงนคเรศ ปร.4.pdf
 • บำรุงนคเรศ ปร.5.pdf
 • ประสานมิตร ปร.4.pdf
 • ประสานมิตร ปร.5.pdf
 • เมืองใหม่พัฒนา ปร.4.pdf
 • เมืองใหม่พัฒนา ปร.5.pdf
 • รอบหนองขุ่น ปร.4.pdf
 • รอบหนองขุ่น ปร.5.pdf
 • รางระบายน้ำพิพัฒน์พลากร ปร.4.pdf
 • รางระบายน้ำพิพัฒน์พลากร ปร.5.pdf
 • วิบูลย์กิจ ปร.4.pdf
 • วิบูลย์กิจ ปร.5.pdf

 • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com