นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

 

 

 


ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคุ้มใต้ – บ้านสวนโคก หมู่ที่ 2 ตำบลหลักเมือง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่   59 –25   งบประมาณ  1,130,200  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....ลงวันที่   23  พฤศจิกายน   2558  และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  18  ธันวาคม   2558  ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  1/2559)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  7  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  7   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก. โอ๋โบ้กั๊ก                               1.4 หจก.ส.ทวีสินกาฬสินธุ์

                                1.2 หจก.พงศ์พิชกาฬสินธุ์               1.5 กาฬสินธุ์ เอส.ที

                                1.3 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง                 1.6 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส

                                1.7 หจก. กาฬสินธุ์ปิยะชัย

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  25  ธันวาคม   เวลา  13.40 น.- 14.10 น.  

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา  1,130,200 .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  2,000  บาท

 

                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    21   เดือน   ธันวาคม      พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางธนปกรณ์    รูปใหญ่ )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงเรียนกมลาไสย  ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลกมลาไสย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   59-27  งบประมาณ  540,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....ลงวันที่    23  พฤศจิกายน  2558  และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   18  ธันวาคม 2558   ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  2/2559)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  7   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.โอ๋โบ้กั๊ก                                              1.4 หจก.ส.ทวีสินกาฬสินธุ์

                                1.2 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง                                1.5 หจก.กาฬสินธุ์ เอส ที  

                                1.3 หจก.108 ซีวิล                                               1.6 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

                                1.7  หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  25  ธันวาคม  2558  เวลา 14.20  น.- 14.50 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา  540,000 .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  1,000  บาท

  

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    21    เดือน   ธันวาคม      พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                    (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางธนปกรณ์   รูปใหญ่ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 492 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 22/12/2558 05:35:16
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com