นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

 

                                            ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน   2  โครงการ  ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    กว้าง 6 เมตร ยาว 534 เมตร   หนา 0.05 เมตร   พื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,204  ตารางเมตร   บ้านคุ้มใต้ – บ้านสวนโคก   ตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส. 59 - 25   ราคากลาง   1,130,200  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

2. โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงเรียนกมลาไสย  ชุมชนเมืองใหม่  หมู่ที่  15  ตำบลกมลาไสย    อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย

-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 108 เมตร กว้าง  7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  756 ตารางเมตร

- ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  108 เมตร กว้าง 2 เมตร หา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  240 ตารางเมตร

- คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.15X0.30 เมตร  ยาว  120 เมตร

ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  ทต.กลส. 59 - 27 ราคากลาง  540,000  บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

               

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.   ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                                6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.             คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.             มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                               

                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  18  ธันวาคม  2558  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  22   ธันวาคม  2558 

ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่   23  พฤศจิกายน  –  2  ธันวาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899154   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ     วันที่    23   เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2558

ลงชื่อ

 

(นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 


                                                                                 

               

 

 

 


อ่าน 477 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน พัสดุ
วันที่ 23/11/2558 07:17:33
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com