นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการประมูล

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบเกาะหนองขุ่น หมู่ที่ 15  ชุมชนเมืองใหม่  ต.กมลาไสย ขนาดลู่วิ่งกว้าง 2 เมตร ยาว  350  เมตร หนา  0.10 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ  คือ หจก. สมยนต์  เสนอราคา  343,000  บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน

คสล.ถนนอุปฮาดบำรุง ช่วงต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่  2  ชุมชนคุ้มใต้   ต.หลักเมือง  ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง  5.00 เมตร ยาว  200 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง คือ หจก. สมยนต์  เสนอราคา  616,000  บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสวนโคก  -  คุ้มใต้  ต่อจากของเดิม  หมู่ที่  2  ต.หลักเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร  ยาว  310  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,860  ตารางเมตร คือ หจก.พงศ์พิชกาฬสินธุ์  เสนอราคา  682,000  บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนศศิธร ช่วงราษฎรบริหาร – หลังวัดปฐมเกศาราม  ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่  2  ชุมชนคุ้มใต้  ต.หลักเมือง  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.10 -1.70 เมตร ยาว 109 เมตร หรือ หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร  คือ หจก. 108 ซีวิล   เสนอราคา  291,000  บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มุมเลี้ยวบ้านพักพนักงานโรงพยาบาลกมลาไสย และมุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง   คือ หจก. พงศ์พิชกาฬสินธุ์   เสนอราคา  199,400  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนมหาวินิจฉัย  ช่วงถนนดำรงอุทิศ –ถนนกมรัตน์โสภณ  หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง ทั้ง  2 ฝั่ง  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว  384  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  1,536  ตารางเมตร  คือ หจก. ภูพัฒนาก่อสร้าง  เสนอราคา  926,000  บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสวนแตงช่วงต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่  5  ชุมชนโนนสวาง  ต.หลักเมือง ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง  5.00 เมตร ยาว 300 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร  คือ หจก. ภูพัฒนาก่อสร้าง  เสนอราคา  928,000  บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนโนนสวางสามัคคี  หมู่ที่  5  ชุมชนโนนสวาง   ต.หลักเมือง  ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ข้างละ 1.50 เมตร ยาว  580 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร  คือ หจก. ภูพัฒนาก่อสร้าง   เสนอราคา  1,081,900  บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-------------------------------------

 

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกมลาไสย ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2558  ประกาศประมูลจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 9 โครงการ และได้ดำเนินการประมูลในวันที่ 11  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 -15.30   น.  นั้น

 

เทศบาลตำบลกมลาไสย  จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบำรุงนคเรศช่วงทางหลวงหมายเลข 214- ถนนกมรัตน์โสภณ หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง  ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 947  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 2,367.50 ตารางเมตร  คือ หจก. 108 ซีวิล  เสนอราคา  1,414,000  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ      วันที่     14     เดือน   กันยายน     พ.ศ.    2558

 

 

                                                                ลงชื่อ

(นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 


อ่าน 482 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 18/09/2558 05:39:15
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com