นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

                                            ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน   9   โครงการ  ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบเกาะหนองขุ่น หมู่ที่ 15  ชุมชนเมืองใหม่  ต.กมลาไสย ขนาดลู่วิ่งกว้าง 2 เมตร ยาว  350  เมตร หนา  0.10 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส.58-11   ราคากลาง   347,000    บาท   (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนอุปฮาดบำรุง ช่วงต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่  2  ชุมชนคุ้มใต้

ต.หลักเมือง  ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง  5.00 เมตร ยาว  200 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่   ทต.กลส.58-13  ราคากลาง   620,700     บาท  (หกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสวนโคก  -  คุ้มใต้  ต่อจากของเดิม  หมู่ที่  2  ต.หลักเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร  ยาว  310  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน

กรีตไม่น้อยกว่า  1,860  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส.58-14  ราคากลาง    684,500   บาท  (หกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนศศิธร ช่วงราษฎรบริหาร – หลังวัดปฐมเกศาราม  ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่  2  ชุมชนคุ้มใต้  ต.หลักเมือง  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้างละ   1.10 -1.70 เมตร ยาว 109 เมตร หรือ หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส.58-15  ราคากลาง   293,500  บาท   (สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มุมเลี้ยวบ้านพักพนักงานโรงพยาบาลกมลาไสย และมุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่   

ทต.กลส.58-16   ราคากลาง    200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

6.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนมหาวินิจฉัย  ช่วงถนนดำรงอุทิศ –ถนนกมรัตน์โสภณ  หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง ทั้ง  2 ฝั่ง  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว  384  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  1,536  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส.58-17  ราคากลาง   930,800    บาท   (เก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสวนแตงช่วงต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่  5  ชุมชนโนนสวาง   

ต.หลักเมือง ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง  5.00 เมตร ยาว 300 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส.58-18   ราคากลาง    931,100   บาท  (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

8.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนโนนสวางสามัคคี  หมู่ที่  5  ชุมชนโนนสวาง   

ต.หลักเมือง  ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ข้างละ 1.50 เมตร ยาว  580 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส.58-19     ราคากลาง    1,086,900   บาท  (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

9.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบำรุงนคเรศช่วงทางหลวงหมายเลข 214- ถนนกมรัตน์โสภณ หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง  ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 947  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 2,367.50 ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส.58-20   ราคากลาง   1,419,600     บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

               

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.             บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.             คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.             มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                             กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  1  กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  4  กันยายน  2558 

              ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่   10  สิงหาคม – 20 สิงหาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899154   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ     วันที่   10   เดือน   สิงหาคม      พ.ศ.  2558

ลงชื่อ

 

(นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 


                                                                                 

               

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย  เรื่อง  การจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่   10  สิงหาคม  2558

เอกสารเลขที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ผลงานประเภทเดียวกัน

(ไม่น้อยกว่า) (บาท)

เงินค้ำประกันซอง

(บาท)

ค่าเอกสารประมูลฯ

ชุดละ (บาท)

35/58

โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบเกาะหนองขุ่น หมู่ที่ 15  ชุมชนเมืองใหม่  ต.กมลาไสย  

347,000

130,000

17,350

500

36/58

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนอุปฮาดบำรุง ช่วงต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่  2  ชุมชนคุ้มใต้ ต.หลักเมือง   

620,700

218,000

31,035

1,000

37/58

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สวนโคก- คุ้มใต้ ต่อจากของเดิม – ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักเมือง

684,500

240,000

34,225

1,000

38/58

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนศศิธร ช่วงราษฎรบริหาร – หลังวัดปฐมเกศาราม  ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่  2  ชุมชนคุ้มใต้  ต.หลักเมือง 

293,500

103,000

14,675

500

39/58

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มุมเลี้ยวบ้านพักพนักงานโรงพยาบาลกมลาไสย และมุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง

200,000

70,000

10,000

400

40/58

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนมหาวินิจฉัย  ช่วงถนนดำรงอุทิศ –ถนนกมรัตน์โสภณ  หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง

930,800

330,000

46,540

1,000

41/58

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสวนแตงช่วงต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่  5  ชุมชนโนนสวาง   ต.หลักเมือง

931,100

330,000

46,555

1,000

42/58

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนโนนสวางสามัคคี  หมู่ที่  5  ชุมชนโนนสวาง  

ต.หลักเมือง

1,086,900

380,000

54,345

1,300

43/58

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบำรุงนคเรศช่วงทางหลวงหมายเลข 214- ถนนกมรัตน์โสภณ หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ต.หลักเมือง 

1,419,600

500,000

70,980

1,500

 

รวมเงินทั้งสิ้น

6,481,100

 

325,705

8,200

 


อ่าน 495 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน พัสดุ
วันที่ 10/08/2558 08:07:15
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com