นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ตามประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

 

                                       ระกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.ซอยโพธิสาร 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนในเมือง ต.กมลาไสย    อ.กมลาไสย    ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-1  ราคากลาง 375,100  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  23/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล  

                                1.2 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

                                1.3 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 09.00 น.- 09.30 น.  

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา  375,100 .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  700  บาท

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                       (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเจริญเขต  ช่วงถนนไชยกาลถึงถนนปากรัดวังถ้ำ  ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร ยาว 265 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 4 ชุมชนวังหิน ต.กมลไสย  อ.กมลาไสย   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-2 ราคากลาง 646,500  บาท  (หกแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)    ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  24/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

                                1.3 หจก.สมยนต์

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 09.35 น.- 10.05 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา  646,500 .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  1,000  บาท

 

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                         (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนปากรัดวังถ้ำ  ช่วงต่อจาก ถนน คสล.เดิมถึงถนนเจริญเขต หมู่ที่  4  ชุมชนวังหิน ต.กมลาไสย ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 134 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-3  ราคากลาง 424,700  บาท  (สี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)    ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  25/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.สมยนต์

                                1.3 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

                               

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 10.10 น.- 10.40 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   424,700  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  800  บาท

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                      (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ 7 ชุมชนน้ำจั้น ต.กมลาไสย ขนาดผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-5  ราคากลาง  383,300  บาท  (สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  26/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

                                1.3 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 10.45 น.- 11.15 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   383,300  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  700  บาท

 

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                  (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบริหารชนบท ช่วงถนนประชาสุขสันต์ 3-ถนนประชาสุขสันต์ 4 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 12 ชุมชนปากน้ำ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้างละ 3 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 127 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 762 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-6  ราคากลาง 463,700  บาท  (สี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  27/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.สมยนต์

                                1.2 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 11.20 น.- 11.50 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   463,700  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  900  บาท

  

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                        (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนไชยกาล ช่วงขยายผิวเดิมถึงถนนมิตรสัมพันธ์ 4 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 12 ชุมชนปากน้ำ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ  330 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม้น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-7  ราคากลาง 814,600  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  28/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.สมยนต์

                                1.2 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15 มิถุนายน 2558   เวลา 11.55 น.- 12.25 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   814,600  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  1,000  บาท

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                  (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนกมลาพิทักษ์ ช่วงเมืองใหม่พัฒนาถึงถนนรอบหนองขุ่น ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 286 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,430 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-8  ราคากลาง  867,300  บาท  ( แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  29/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.พ.พงศธรวิศวกรรม

                                1.2 หจก.108 ซีวิล 

                                1.3 หจก.สมยนต์

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  3  มิถุนายน 2558   เวลา 12.30 น.- 13.00 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   867,300  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  1,000  บาท

 

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                      (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนกมลาพิทักษ์ ช่วงพิพัฒน์กมลาเขต – มโนมัย ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.40 – 3.20 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 414 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 2,241 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-9  ราคากลาง 1,348,900  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  30/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  2   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

 

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 13.05 น.- 13.35 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   1,348,900  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  2,000  บาท

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                        (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเกิดแก้ว ช่วงประชาสุขสันต์ 1 ถึงประชาสุขสันต์ 2 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่  ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 214 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  856 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-12  ราคากลาง 523,200  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  31/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.สมยนต์

                                1.3 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

 

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 13.40 น.- 14.10 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   523,200  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  1,000  บาท

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                          (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหนองขุ่น ช่วงกมลาพิทักษ์ถึงเกิดแก้ว ยาว 320 เมตร กว้าง 5 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-10  ราคากลาง 999,400  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  32/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

                                1.3 หจก. สมยนต์

 

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 14.15 น.- 14.45 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   999,400  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  1,500  บาท

 

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                     (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบหนองขุ่น  หมู่ที่ 15  ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์    ช่วงจาก คอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร ยาว 360 เมตร กว้าง 5  เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-35  ราคากลาง 1,121,350  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  33/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

                                1.3 หจก. สมยนต์

 

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 14.50 น.- 15.20 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   1,121,350  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  2,000  บาท

 

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                        (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มุมวัดสระบัว  หมู่ที่  5 ชุมชนสระบัว ต.กมลาไสย พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า  40 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 58-4 ราคากลาง  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศ เลขที่.........-......./.....-....  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2558   และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  34/2558)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  3   ราย  ประกอบด้วย

                                1.1 หจก.108 ซีวิล 

                                1.2 หจก.พ.พงศธรวิศวกรรม

                                1.3 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง

 

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  15  มิถุนายน 2558   เวลา 15.25 น.- 15.55 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   250,000  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  500  บาท

                                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่    8    เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.    2558

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ

                                                                                                (นายบุญทวี  นันสถิตย์)

 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ

                                                                       (นางดวงจิตร    หัตถนิรันดร์)

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการ

                                                                                                 (นางบุษมาลี   กั้วพรม )

 

 

 

 

 


อ่าน 485 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน กองคลัง
วันที่ 11/06/2558 02:34:22
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com