นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน    12   โครงการ  ดังนี้

                                1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโพธิสาร 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนในเมือง ต.กมลาไสย    อ.กมลาไสย

ขนาดผิวจราจร  คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-1  ราคากลาง 375,100  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                                2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเจริญเขต  ช่วงถนนไชยกาลถึงถนนปากรัดวังถ้ำ  ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร ยาว 265 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 4 ชุมชนวังหิน ต.กมลไสย  อ.กมลาไสย   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-2 ราคากลาง 646,500  บาท  (หกแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                                3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนปากรัดวังถ้ำ  ช่วงต่อจาก ถนน คสล.เดิมถึงถนนเจริญเขต หมู่ที่  4  ชุมชนวังหิน ต.กมลาไสย ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 134 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-3  ราคากลาง 424,700  บาท  (สี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

                                4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ 7 ชุมชนน้ำจั้น ต.กมลาไสย ขนาดผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-5  ราคากลาง  383,300  บาท  (สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

                                5. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนบริหารชนบท ช่วงถนนประชาสุขสันต์ 3-ถนนประชาสุขสันต์ 4 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 12 ชุมชนปากน้ำ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้างละ 3 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ  127 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 762 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-6  ราคากลาง 463,700  บาท  (สี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

                                6. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนไชยกาล ช่วงขยายผิวเดิมถึงถนนมิตรสัมพันธ์ 4 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 12 ชุมชนปากน้ำ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ  330 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม้น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-7  ราคากลาง 814,600  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

                                 7. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนกมลาพิทักษ์ ช่วงเมืองใหม่พัฒนาถึงถนนรอบหนองขุ่น ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 286 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,430 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-8  ราคากลาง  867,300  บาท  ( แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

8. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนกมลาพิทักษ์ ช่วงพิพัฒน์กมลาเขต – มโนมัย ทั้ง 2

ฝั่ง หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่ ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.40 – 3.20 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 414 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 2,241 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-9  ราคากลาง 1,348,900  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                                 9. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเกิดแก้ว ช่วงประชาสุขสันต์ 1 ถึงประชาสุขสันต์ 2 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่  ต.กมลาไสย  ขนาดขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ยข้างละ 214 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  856 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-12  ราคากลาง 523,200  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

                                10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหนองขุ่น ช่วงกมลาพิทักษ์ถึงเกิดแก้ว ยาว 320 เมตร กว้าง 5 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-10  ราคากลาง 999,400  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                                11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบหนองขุ่น  หมู่ที่ 15  ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์    ช่วงจาก คอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร ยาว 360 เมตร กว้าง 5  เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-35  ราคากลาง 1,121,350  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

                                12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มุมวัดสระบัว  หมู่ที่  5 ชุมชนสระบัว ต.กมลาไสย พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า  40 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 58-4 ราคากลาง  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 5.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.             บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.             คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.             มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                             กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  3  มิถุนายน   2558  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  10  มิถุนายน   2558

                                กำหนดดูสถานที่ ในวันที่  19  มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30  น. เป็นต้นไป  ณ เทศบาลตำบลกมลาไสย  หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการดูสถานที่

ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่   15   - 25  พฤษภาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899154   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ     วันที่  15  เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  2558

 

     (ลงชื่อ)

           ( นายณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

รายละเอียด โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 

 

 


อ่าน 502 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน กองคลัง
วันที่ 02/06/2558 02:07:20
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com