นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน    13   โครงการ  ดังนี้

                                1. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในโอทอป รอบอาคารโอทอปอำเภอ  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 458 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร หมู่ที่  1 ตำบลกมลาไสย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58-22   งบประมาณ 258,500  บาท  (สองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                                2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนโพธิสาร  ด้านทิศตะวันออก  ช่วงกมลาพิทักษ์ถึงวิบูลย์กิจ หมู่ที่ 1  ตำบลกมลาไสย วางท่อ คสล. ชั้น 3 f 0.40 เมตร จำนวน 192 ท่อน บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ f  0.40  จำนวน  21 บ่อ  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58-23  งบประมาณ 283,400  บาท  (สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                                3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลกมลาไสย  หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย ยาว 95 เมตร กว้าง 4 เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทาง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58-24 งบประมาณ 239,900   บาท  (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                                4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนกลางใจ ยาว 282 กว้าง  0.50 เมตร หมู่ที่  5 ชุมชนสระบัว  ตำบลกมลาไสย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58-25   งบประมาณ 552,500  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                                5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบบ้าน  ช่วงดำรงนุภาพไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่  5 ชุมชนสระบัว  ตำบลกมลาไสย ยาว  250 เมตร กว้าง 4 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-26   งบประมาณ 626,800  บาท  (หกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

                                6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสระบัวพัฒนา  ช่วงแยกเตาถ่านไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย  ยาว 200 เมตร กว้าง  4 เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-27   งบประมาณ 511,400  บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                                7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  รอบหนองสระบัว หมู่ที่  5 ตำบลกมลาไสย  ยาว  1,200 เมตร กว้าง 5 เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58 - 28  งบประมาณ 248,400  บาท  (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยร้อยบาทถ้วน)

                                8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์  2 ช่วงถนนไชยกาลถึงบริหารชนบท หมู่ที่  12  ชุมชนปากน้ำ  ตำบลกมลาไสย  ยาว 376 เมตร กว้าง  4 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58-29  งบประมาณ 966,900  บาท  (เก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                                9. โครงการก่อสร้างร้านขายสินค้า หมู่ที่ 14 ชุมชนฟากปาว ตำบลกมลาไสย  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58 - 30   งบประมาณ 450,000  บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

                                10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมศรีอุทิศ  หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย  ยาว 85 เมตร กว้าง  2.50 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  58 - 31    งบประมาณ 135,500  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

                                11. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิพัฒน์พลากร 2 ฝั่ง  หมู่ที่ 1 ชุมชนในเมือง  ตำบลหลักเมือง  กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.50 – 2.70 เมตร ยาว 120 เมตร ช่วงถนนราษฎรบริหาร – ถนนราชบุตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58 - 32  งบประมาณ 832,400 บาท  (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                                12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนบำรุงนคเรศ ช่วงกมรัตน์โสภณ – อุปฮาดบำรุง หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ตำบลหลักเมือง   วางท่อระบายน้ำ คสล  f  0.40 เมตร จำนวน  818 ท่อน บ่อพักสำหรับท่อ  0.40 เมตร  จำนวน  98 บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58-33  งบประมาณ  1,238,200  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

                                13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกมรัตน์โสภณ 1  ยาว 40 เมตร กว้าง 3 เมตร พร้อมระบายน้ำ   หมู่ที่  3  ชุมชนกุดกว้าง ตำบลหลักเมือง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่   58-34งบประมาณ 113,200  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.             บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.             คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.             มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                             กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  19  ธันวาคม    2557  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  23 ธันวาคม   2557 

                                กำหนดดูสถานที่ ในวันที่  16  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30  น. เป็นต้นไป  ณ เทศบาลตำบลกมลาไสย  หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการดูสถานที่

ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่   28  พฤศจิกายน  - 11  ธันวาคม   2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899154   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ     วันที่   28   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2557

ลงชื่อ

 

(นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 


                                                                                 

               

 

 

 

 

 


อ่าน 496 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน กองคลัง
วันที่ 02/06/2558 02:05:53
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com