นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน   13  โครงการ  ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒน์กมลา

เขต (ทั้งสองฝั่ง) ช่วงถนนกมลาพิทักษ์-ทางหลวงหมายเลข 2367 ชุมชนในเมือง  หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้  ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 589  เมตร (รวมทั้งสองฝั่ง) ,ฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 0.60*0.60 เมตร  จำนวน 75  ชุด,เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.20-2.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,590  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  57-2 งบประมาณ  2,443,600  บาท  (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

2.โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กโพธิสาร (ทั้งสองฝั่ง)  ช่วงข้างวัดชัยมงคล 

ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้ ยาว 290 เมตร  กว้างเฉลี่ย 3.00-3.70  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  620  ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ 57-3 งบประมาณ  502,200  บาท  (ห้าแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

3.โครงการขุดลอกหนองสระบัว  ชุมชนสระบัว  หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย มีรายละเอียดดังนี้ 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 10  เมตร  ยาว 1,600  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1  เมตร  พร้อมขนทิ้ง  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบล

กมลาไสย  เลขที่  57-4  งบประมาณ 785,100  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                                4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแก้วอุทิศ  (ด้านทิศเหนือ)  ชุมชนสระบัว  หมู่ที่  5 ตำบลกมลาไสย   มีรายละเอียดดังนี้  วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จำนวน 195  ท่อน,  บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  20  บ่อ  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย เลขที่ 57-5  งบประมาณ  280,700  บาท  (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

                                5. โครงการถมดินริมทางหลวงหมายเลข  214  ช่วงหนองคล้า-ถนนประชาสามัคคี  ชุมชนฟากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้  ถางป่าและถมดิน  ยาว  100  เมตร  กว้างเฉลี่ย  18.0  เมตร  สูงประมาณ 3.0  เมตร  หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  5,400  ลูกบาศก์เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  57-9  งบประมาณ  472,900  บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                                6. โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษาราม (ทั้งสองฝั่ง)  ชุมชนกุดกว้าง  หมู่ที่ 3  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้  ยาว 250.0  เมตร  กว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50-1.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  496  ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  57-11  งบประมาณ  308,600  บาท  (สามแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

                                7. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทพนิมิต  ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม   ชุมชนฟากปาว หมู่ที่ 14 ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้  ยาว 70  เมตร,กว้าง 4 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-45 งบประมาณ  184,100  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                                8. โครงการก่อสร้างห้องสุขาในบริเวณศาลหลักเมือง ชุมชนในเมือง หมู่ที่  1 ตำบลหลักเมือง   มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  8  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-47  งบประมาณ  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                                9. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดโนนสวาง  (ด้านทิศตะวันตก)  ชุมชนโนนสวางสามัคคี  หมู่ที่  5  ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้ ยาว 74  เมตร,  กว้าง 4.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  296  ตารางเมตร ,หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ,ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า  11  ลูกบาศก์เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-52  งบประมาณ 194,300  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)                             

10.โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลตำบลกมลา

ไสย  ชุมชนในเมือง หมูที่ 1 ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้  ยาว 41.5 เมตร  กว้าง 4.00  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 166  ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  ลูกรังปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า  7  ลูกบาศก์เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ 56-55 งบประมาณ 112,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสอง

พันบาทถ้วน)

                                11. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสวนแตง  ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม   ชุมชนโนนสวาง หมู่ที่  5  ตำบลหลักเมือง   มีรายละเอียดดังนี้  ยาว  200 เมตร,  กว้าง 5.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร ,หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ,พร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า  30  ลูกบาศก์เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  57-13  งบประมาณ 632,900  บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                                12. โครงการก่อสร้างร้านค้าริมทางหลวงหมายเลข 214 ชุมชนฟากปาว หมู่ที่  14  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้  ยาว 30  เมตร, กว้าง 5  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  150  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-59 งบประมาณ  450,000   บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                                13.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์อาหารเทศบาลตำบลกมลาไสย  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่ 1  ตำบลกมลาไสย  มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  72  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  56-61  งบประมาณ  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.             บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.             คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.             มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

                             กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  3 มีนาคม  2557  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  10  มีนาคม  2557 

                             ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่  6  กุมภาพันธ์  2557  - 17  กุมภาพันธ์  2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 – 899154 ,043-899088 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ     วันที่   6  เดือน  กุมภาพันธ์     พ.ศ.  2557


อ่าน 490 ครั้ง
ข่าวโดย มัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน พัสดุ
วันที่ 07/02/2557 08:54:48
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com