นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ

     ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง   การจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                                                ------------------------------------------------               

                                ด้วยเทศบาลตำบลกมลาไสย  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน    12 โครงการ  ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนกมลาพิทักษ์  (สองฝั่ง) ช่วงทางหลวง  214 – ถนนโพธิสาร  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่  1  ตำบลกมลาไสย  ยาว  170  เมตร  ด้านทิศใต้กว้าง  2.00 เมตร  ด้านทิศเหนือกว้าง  1.00 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 510  ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่  ทต.กลส. 56-01  งบประมาณ 327,100  บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนเกิดแก้ว ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4  ตำบลกมลาไสย   มีรายละเอียดดังนี้

                - ทุบและรื้อผิวจราจร  คสล. กว้าง 4.0 เมตร ยาว  50 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

                - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.กว้าง 4.0 เมตร ยาว 50  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร

                ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 56-03  งบประมาณ 140,500  บาท    (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายกมลาไสย – โปโล ต่อจาก คสล.เดิม ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย  ยาว  277 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,385  ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ 56-04  งบประมาณ  905,200  บาท   (เก้าแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางไปบ้านดอนยูง (ด้านทิศตะวันตก) ชุมชนน้ำจั้น  หมู่ที่ 7  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้

                - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม.  จำนวน  121  ท่อน

                - บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม.  จำนวน  14  บ่อ

ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย   เลขที่ ทต.กลส. 56-05  งบประมาณ  203,200  บาท (สองแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

                5.  โครงการปรับปรุงคันคูหนองวังหริ่งชุมชนน้ำจั้น  หมู่ที่ 7  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้

                - เสริมดินคันคูรอบหนองวังหริ่งด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ยาว 380 ม. กว้าง 3.0 ม. สูง 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  570  ลบ.ม.

                - ถมดินคันคูรอบหนองวังหริ่งด้านทิศใต้  (ติดวัด) ยาว 200 ม. กว้าง 3.0 – 4.5  ม. สูง  3.0 ม. หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม.

                - ปรับผิวบนคันคูด้วยลูกรัง หนา 0.20 ม. กว้าง 3.0 ม. ยาว 580 ม. มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 348 ลบ.ม.

                ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส.  56-06  งบประมาณ  290,000  บาท   (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

                6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  คสล.ถนนรอบโรงพยาบาลกมลาไสย ต่อจาก คสล.เดิม ชุมชนดอนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ตำบลกมลาไสย    ยาว  196 ม. กว้าง 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 56-07 งบประมาณ 527,300 บาท  (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

                7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนดำรงอุทิศ  ชุมชนดอนสวรรค์  หมู่ที่ 11  ตำบลกมลาไสย  ยาว 200 ม. กว้าง  4.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่  ทต.กลส. 56-08 งบประมาณ 530,400 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

                8. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ข้างตลาดสด ชุมชนดอนสวรรค์  หมู่ที่  11  ตำบลกมลาไสย  มีรายละเอียดดังนี้

                - รื้อฝาและขอบรางระบายน้ำเดิม ยาว 106 ม.

                - ปรับปรุงระดับท้องราง ยาว 106 ม.

                - เท คสล. ทับฝารางระบายน้ำเดิมหนา 0.10 ม. กว้าง 0.55 ม. ยาว  106 ม.

                - มีช่องเปิดเพื่อทำความสะอาดโดยมีฝาตะแกรงปิด จำนวน 20 ช่อง

                ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส.56-09  งบประมาณ 117,200 บาท      (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

                9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนประชาอุทิศ (ทางลงหนองบึงบ้าน) ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักเมือง ยาว 75 ม. กว้าง 4.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม.  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต. กลส. 56-17  งบประมาณ 199,100  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

10. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนอุปฮาดบำรุง ช่วงหลังวัดป่าแพงศรีเมือง 

ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่  2  ตำบลหลักเมือง  ยาว 200 ม. กว้าง 5.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส. 56-19  งบประมาณ  650,242  บาท  (หกแสนห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

                12. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนเกษาราม ซอย 1 (ขนานซอยครูศักดิ์) ชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง ยาว 92 ม. กว้าง 3.0 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส.56-20  งบประมาณ  180,210  บาท

                 13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาวินิจฉัย (สองฝั่ง) ยาวฝั่งละ  200 ม. ชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักเมือง  มีรายละเอียดดังนี้

                                - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน  360 ท่อน

                                - บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 40 บ่อ

                                ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลกมลาไสย  เลขที่ ทต.กลส.56-21  งบประมาณ 594,300  บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

              ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.    เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานจ้างดังกล่าว

2.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล  ณ วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขว้างราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

                5. มีผลงานประเภทเดียวกัน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                        กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  26  เมษายน  2556  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ  ที่ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  3  พฤษภาคม   2556  

                        ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   ได้ที่ กองคลัง   เทศบาลตำบลกมลาไสย   อำเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแต่วันที่   29  มีนาคม  2556 – วันที่  11  เมษายน  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  043 –  899088 ต่อ  20   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ     วันที่    29   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2556


อ่าน 484 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน พัสดุ
วันที่ 01/04/2556 13:19:36
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com