นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง

 

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

.........................

 

                          เทศบาลตำบลกมลาไสย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ซื้อ”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)   จำนวน  4  เครื่อง  ราคากลาง  104,000   บาท   (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า

512 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

          ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          1.  เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียงชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

                3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าสอบราคาให้แก่เทศบาลตำบลกมลาไสย    วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   4  เมษายน  2556    สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย  ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  ชั้น 2 เวลา  09.30 – 11.30  น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  5  เมษายน  2556   ตั้งแต่เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร ชั้น 2

                                 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ  300.-  บาท  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย  ระหว่างวันที่  22  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  2  เมษายน  2556   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0-4389-9088  ต่อ 20  เว้นวันหยุดราชการ

 

                                                ประกาศ      วันที่    22     เดือน    มีนาคม    ..      2556

 

  

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                (นายณรงค์   คูธนพิทักษ์กุล)

                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

 

 


อ่าน 499 ครั้ง
ข่าวโดย มัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน พัสดุ
วันที่ 22/03/2556 11:14:57
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com