นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 32/55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 32/55

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นทีด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย  ริมถนนสัญจรราชกิจ  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย   งบประมาณ 405,000  บาท  (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)  ตามประกาศ เลขที่.........-..../.....-....ลงวันที่ 5  กันยายน  2555  และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21  กันยายน  2555 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง11.30น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  32/2555)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  6   ราย  ประกอบด้วย

1. หจก.ภูพัฒนาก่อสร้าง

2. หจก.พีแอนพีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส

3. หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

4. หจก.กาฬสินธุ์ปิยะชัย

5. หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่

6. หจก.ไพสิฐคอนสตรัคชั่น

 

 

 

 


                                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  27  กันยายน  2555 เวลา 14.05-14.35 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   405,000 .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  -   บาท

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่     24     เดือน    กันยายน   พ.ศ.    2555


อ่าน 498 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 24/09/2555 14:52:17
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com