นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เลขที่ 33/55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เลขที่ 33/55

 

 


ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่

และเงื่อนไขการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------

                                ตามที่เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพักสัตว์  ภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์  ชุมชนน้ำจั้น  หมู่ที่  7 ตำบลกมลาไสย ก่อสร้างอาคารมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  105 ตารางเมตร  งบประมาณ  396,500  บาท  (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)ตามประกาศ เลขที่.........-..../.....-....ลงวันที่ 5  กันยายน  2555  และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21  กันยายน  2555 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง11.30น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ชั้น 2   นั้น (ตามเอกสารประมูลฯ เลขที่  33/2555)

                                คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4  ราย  แล้วมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จำนวน  4   ราย  ประกอบด้วย

 

1.หจก.ตั้งภูพัฒนาก่อสร้าง

2.หจก.พีแอนพีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส

3.หจก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง

4.หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่

 

 

 

 

                                  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                                1. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่  27  กันยายน  2555   เวลา 14.40-15.10 น. 

(ไม่ขยายเวลา) 

                                2. วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบ ปิดราคา

                                3. วงเงินในการจัดหา   396,500  .-  บาท

                                4. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคา จะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละ  -   บาท

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ      วันที่     24     เดือน    กันยายน   พ.ศ.    2555


อ่าน 474 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 24/09/2555 14:49:30
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com