นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
กำหนดการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกมลาไสย
งานสมโภชศาลหลักเมือง และการย้ายศาลหลักเมืองประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองหลังใหม่

            กำหนดการ “งานสมโภชศาลหลักเมือง”            
วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
                      บริเวณศาลหลักเมืองกมลาไสย     อำเภอกมลาไสย     จังหวัดกาฬสินธุ์
­         
*******************************************************************

วัน ศุกร์ ที่    มิถุนายน ๒๕๕๕  (แรม    ค่ำ เดือน ๗)

๐๘.๐๙น.         - พิธีบวงสรวงพระราษฎรบริหาร  (บริเวณอนุสาวรีย์พระราษฎรบริหาร)
๑๕.๓๐น.       
- คณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณพิธี (บริเวณศาลหลักเมือง)
๑๖.๐๐น.        
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี

๑๖.๐๙น.         - พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น  มีขั้นตอนดังนี้

æ  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
           
æ พิธีกรสงฆ์นำไหว้พระรับศีล / พระสงฆ์ให้ศีล       
            
æ พระสงฆ์    รูป เจริญพระพุทธมนต์
           
æ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา

๑๖.๓๙น.         - พระสงฆ์    รูป สวดถอด ในบริเวณปริมณฑลเสาหลักเมือง    จุด                           
                       
- ทำพิธีขุดเสาหลักเมือง ตั้งไว้ยังที่รองรับ
๒๐.๐๐น.       
- มีมหรสพสมโภช     

วัน เสาร์ ที่    มิถุนายน ๒๕๕๕  (แรม ๕  ค่ำ เดือน ๗)                                 

๐๗.๐๐น.         - ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี เริ่มเคลื่อนขบวนอัญเชิญเสาหลักเมือง    

เคลื่อนออกจาก บริเวณศาลหลักเมือง ถนนพิพัฒน์พลากร เลี้ยวขวาไปตามถนนราษฎรบริหาร ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปตามถนนสัญจรราชกิจถึงสี่แยกถนนกมลาพิทักษ์ตัดกับถนนสัญจรราชกิจ (สี่แยกเจริญสุข) แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนกมลาพิทักษ์ตรงไปถึงสี่แยกถนนกมรัตน์โสภณตัดกับถนนกมลาพิทักษ์ เลี้ยวขวาไปตามถนนกมรัตน์โสภณ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชบุตรตรงไปจนถึงแยกพิพัฒน์พลากรเลี้ยวขวาเข้าถนนพิพัฒพลากรถึงศาลหลักเมือง

๐๘.๓๐น.        - คณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณพิธี
                       
- ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์    รูป  มาถึงบริเวณพิธี

๐๙.๐๙น.         - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้

                                    ศีล  อาราธณาพระปริตร
 ๐๙.๒๙ น.    
- ประธานดำเนินการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและประธานในพิธีปราศรัยให้ข้อคิด

 ๐๙.๓๙oน.      - เริ่มประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมือง โดยปฏิบัติ ดังนี้
                                   
æ  ประธานในพิธี เจิมหน้าพราหมณ์ ทั้ง     คน
                                    
æ ประธานในพิธีจุดเทียนชนวน มอบให้ประธานสงฆ์เพื่อจุดเทียนชัย
                    
              
æ ประธานดำเนินงานจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา หน้าเสาหลักเมือง
                    
              
æ ผู้มีเกียรติ     คน จุดเทียนหน้าศาลเพียงตา    ทิศ 
                    
              
æ พราหมณ์    คน  เข้าประจำที่ และ ประกอบพิธีบวงสรวง
                    
              
æ หัวหน้าพราหมณ์ กล่าวคำบวงสรวง                      
                                   
æ ประธานในพิธี เจิมและปิดทองเสาหลักเมือง
                                   
æ ประธานในพิธีกล่าวโองการ อัญเชิญดวงวิญญาณ

æ บุคคล    ประเภท   จำนวน  ๑๐๘  คน  ประกอบด้วย 

.  พรหมจาริณี  ๕๖  คน

๒. สุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ  ๓๘  คน   

๓. สุภาพสตรีผู้มีเกียรติ   ๑๔  คน   

นำแผ่นทองซึ่งลงยันต์และปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว   คนละ    แผ่น  ลงหลุมหลักเมือง           
æ ประธานในพิธีวางแผ่นโลหะรูป ราชสีห์ ช้าง เต่า ลงหลุมหลักเมือง

æ หัวหน้าพราหมณ์ถามพราหมณ์ ทั้ง ๔  คน เกี่ยวกับก้อนดิน และ นำก้อนดินลงหลุมหลักเมือง
æ ประธานในพิธีวางแผ่นอาถรรพณ์ลงหลุมหลักเมือง

๑๐.๓๙น.         - ประธานในพิธีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เชิญและยกเสาหลักเมืองลงหลุม ผูกผ้าตาด    สี (เงิน ทอง ชมพู) คล้องพวงมาลัย    พวง
- พระสงฆ์สวดบทยถินทขีโล ๓ จบ ชัยมงคลคาถา ๑ จบ เจ้าหน้าที่บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ย่ำฆ้อง กลองระฆัง จุดพลุ จุดตะไล โปรยข้าวตอก ดอกไม้ 
 
- ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย ด้วยใบพลูที่ชุบน้ำพระพุทธมนต์    ใบ 
๑๑.๐๐น.        
- ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้มีเกียรติถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยไทยธรรม
                        - พระสงฆ์อนุโมทนา
                  
     - พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
๑๑.๓๐น.        
- พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี      มีขั้นตอนดังนี้
                       
           
æ  พิธีกรนำกล่าวถวายผ้าป่า
                       
           
æ  ประธานถวายต้นผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา
                                   
æ  ประธานกรวดน้ำรับพร     

๑๒.๐๐น.          - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๓๐น.         
- ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐น.        
  - ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมกันบริเวณพิธี
๑๗.๓๐น.          
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี 

๑๗.๓๙น.          - พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น     มีขั้นตอนดังนี้

æ  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
           
æ  พิธีกรสงฆ์นำไหว้พระรับศีล / พระสงฆ์ให้ศีล      
           
æ  พระสงฆ์    รูป เจริญพระพุทธมนต์
           
æ  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา

๑๘.๐๙น.         - พระสงฆ์แสดงธรรม  โดย พระครูปฐมธรรมรักขิต  เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย   มี 

                        ขั้นตอนดังนี้
                                                 
æ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์องค์แสดงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาสน์
                         
                       
æ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                                 
æ ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนแพ แด่พระสงฆ์องค์แสดงธรรม
                                    - พระสงฆ์องค์แสดงธรรมให้ศีล                                

                                   - พิธีกรสงฆ์อาราธนาธรรม
                                  
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
                                  
- ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันต์เทศน์
                                   
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร

๑๙.๐๙น.         - แสดงธรรม  โดยพระมหาอนันต์  นิมมโล  รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย

- พัก 30 นาที-

๒๐.๓๐น.        - ประกอบพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)
                       
- การแผ่เมตตา ปฏิบัติธรรม

วัน อาทิตย์   ที่   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๕    (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๗)
             ๐๓.๐๐น.        - สวดมนต์ทำวัตรเช้า
             ๐๗.๐๐น.       
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี 

            - พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ปฏิบัติดังนี้
                       
æ  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       
æ  พิธีกรสงฆ์นำไหว้พระรับศีล / พระสงฆ์ให้ศีล
                       
æ ทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์
           
           
æ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
           
           
æ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร


                         
                        --- เป็นเสร็จพิธี ---

 

หมายเหตุ       การแต่งกาย แต่งชุดสีขาว หรือ ชุดสุภาพ


อ่าน 474 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 6/06/2555 11:10:00


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com