นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกมลาไสย
งานสมโภชศาลหลักเมือง และการย้ายศาลหลักเมืองประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองหลังใหม่

หลักการและเหตุผล

                      ศาลหลักเมืองกมลาไสย ปัจจุบันตั้งอยู่ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2410 มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน อายุนับ 145 ปี สร้างจากความเชื่อของชาวบ้านในขณะนั้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และ ให้ผู้คนเคารพสักการะกราบไหว้บูชาเรื่อยมา ปัจจุบันได้บูรณะก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่มีความสง่างาม น่าเลื่อมใส ศรัทธาต่อสายตาของผู้มากราบไหว้บูชา สมเป็นสถานที่สักการบูชาของคนทั่วไป ซึ่งทุก ๆ ปี ชาวอำเภอกมลาไสย ได้จัดเฉลิมฉลองสมโภชหลักเมือง เพื่อทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์หรือ ดวงวิญญาณของบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชุมชนและชาวอำเภอกมลาไสยตลอดไป

 


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย
          2. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของชาวอำเภอกมลาไสย ที่มีต่อบรรพชน
          3. เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคีของชาวอำเภอกมลาไสย

          4.
เพื่อบำรุงรักษาโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอกมลาไสยให้มั่นคงถาวรสืบไป


ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

          1 .  ชาวอำเภอกมลาไสย เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

          2.  ชุมชนชาวอำเภอกมลาไสย ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน

          3.  เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง ให้รู้จักรู้รักสามัคคีในชุมชนตนเอง

          4.  ศาลหลักเมืองที่เป็นโบราณสถานของชาวอำเภอกมลาไสย ได้รับการบูรณะ เหมาะแก่การกราบไหว้ สักการบูชา ของประชาชนทั่วไป


อ่าน 397 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 05/06/2555 08:52:28


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com