นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552ชื่อ นามสุล : นางสริดา ทาบรรหาร
รหัสเลขตำแหน่ง : 110106001
การฝึกอบรม : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เลขที่คำสั่ง ผู้สอนุมัติ
2007-04-11 นักพัฒนาชุมชน 6 18,640 ทต.กลส.ที่410/50 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1/50 ลว.29 เมย.50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-01 นักพัฒนาชุมชน 6 19,020 ทต.กลส.ที่800/50 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 2551 12 ธค 50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-01 นักพัฒนาชุมชน 6 19,790 ปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-02-29 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 19,790 ทต.กลส.ที่ 242/51 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้สายตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลว.18 เมย.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-04-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 20,180 ทต.กลส.377/51 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 51 ครั้งที่ 1/2551 ลว.10 มิย.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-10-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 20,990 ทต.กลส.ที่904/51 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 2/51 ลว.29 ธค.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-04-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 21,410 ทต.กลส.262/2552 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ลว.18 มิค.52 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-10-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 22,250 ทต.กลส.109/53 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 53 ครั้งที่ 2/2552 ลว.24 กพ.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-04-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 22,680 ทต.กลส.260/2553 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 ลว.18 มิย.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 23,110 ทต.กลส.501/53 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 54 ครั้งที่ 2/2553 ลว.21 ตค.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วุฒิการศึกษา ปีที่ได้รับ
โรงเรียนวัดปฐมเกษาราม อ.กมลาไสย ประถาศึกษาปีที่ 4 2519
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฏร์บำรุง ประถมศึกษาปีที่ 6 2521
โรงเรียนกมลาไสย มัธยมศึกษาปีที่ 6 2527
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)สาขาบริหารรัฐกิจ 2532
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 2553
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน หลักสูตร ปีที่ฝึกอบรม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม อสพ.42 (อาสาพัฒนารุ่ที่ 42) 2536
ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมพัฒนากร รุ่นที่ 59 (ก่อนปะระจำการ) 2537
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเอาชนะรางวัลธรรมาธิหาร 2548
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โครงการฝึกอบรมศูนย์เยาวชนต้นแบบ รร.ใบหยก พัทยา ชลบุรี
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 2549
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com