นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


ชื่อ - สกุล : นางสริดา ทาบรรหาร
เลขที่ตำแหน่ง : 110106001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ประวัติการเลื่อนตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ ขั้น คำสั่ง พนักงานประวัติ
2007-04-11 นักพัฒนาชุมชน 6 18,640 ทต.กลส.ที่410/50 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1/50 ลว.29 เมย.50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-01 นักพัฒนาชุมชน 6 19,020 ทต.กลส.ที่800/50 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 2551 12 ธค 50 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2007-10-01 นักพัฒนาชุมชน 6 19,790 ปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม. นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-02-29 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 19,790 ทต.กลส.ที่ 242/51 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้สายตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลว.18 เมย.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-04-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 20,180 ทต.กลส.377/51 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 51 ครั้งที่ 1/2551 ลว.10 มิย.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2008-10-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 20,990 ทต.กลส.ที่904/51 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 2/51 ลว.29 ธค.51 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-04-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 21,410 ทต.กลส.262/2552 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ลว.18 มิค.52 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2009-10-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 22,250 ทต.กลส.109/53 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 53 ครั้งที่ 2/2552 ลว.24 กพ.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-04-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 22,680 ทต.กลส.260/2553 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 ลว.18 มิย.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 23,110 ทต.กลส.501/53 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 54 ครั้งที่ 2/2553 ลว.21 ตค.53 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
โรงเรียนวัดปฐมเกษาราม อ.กมลาไสย ประถาศึกษาปีที่ 4 2519
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฏร์บำรุง ประถมศึกษาปีที่ 6 2521
โรงเรียนกมลาไสย มัธยมศึกษาปีที่ 6 2527
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)สาขาบริหารรัฐกิจ 2532
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 2553
ประวัติการฝึกอบรม
สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม อสพ.42 (อาสาพัฒนารุ่ที่ 42) 2536
ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมพัฒนากร รุ่นที่ 59 (ก่อนปะระจำการ) 2537
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเอาชนะรางวัลธรรมาธิหาร 2548
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โครงการฝึกอบรมศูนย์เยาวชนต้นแบบ รร.ใบหยก พัทยา ชลบุรี
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 2549
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com