นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


ชื่อ - สกุล : นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์
เลขที่ตำแหน่ง : 040103001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานคลัง

ประวัติการเลื่อนตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ระดับ ขั้น คำสั่ง พนักงานประวัติ
2006-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 14,460 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 236/49ลว.22กค49 -
2007-04-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 14,810 เลื่อนขั้นงินเดือน 0.5 ขั้นตาม คำสั่ง ทต.บรบือ ที่ 106/50 ลว. 11 เมย 50 -
2007-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 15,490 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 253/2550 ลว.25 กย.50 -
2007-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6 16,110 ปรับเงินเดือนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 มิย.50 -
2007-12-03 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 16,280 เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติ กทจ.มค.ครั้งที่ 12/50 ลว.25ธค.50 และตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 8/2551 ลว.14 มค.2551 -
2008-04-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 16,720 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 72/51 ลว.31 สค.51 -
1008-10-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 17,590 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 294/2551 ลว.26 กย.51 -
2009-04-01 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 7 18,040 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 83/52 ลว.31 มีค 52 -
2009-09-04 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 18,040 เลื่อนระดับและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติ กทจ.มค.ที่ 9/52 ลว.24 กย.52 และ คส.ทต.บรบือที่279/52 ลว.1 ตค.52 -
2009-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 18,910 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 225/52ลว.29กย52 -
2010-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 19,350 เลื่อนขั้นงินเดือน 0.5 ขั้นตาม คำสั่ง ทต.บรบือ ที่ 78/53 ลว. 30 มีค 53 -
2009-01-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 20,220 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 199/2553 ลว.20 กย.53 -
2011-02-14 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 20,220 ให้โอน(ย้าย)ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 27/54 ลว.1 กพ.54 ไปสังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ -
2011-02-15 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 20,220 ทต.กลส.ที่ 96/54 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนง.เทศบาลสามัญ ลว.15 กพ 54 -
2011-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 21,710 ทต.กลส.ที่276/54 เรื่อง ก่ีปรับอัตราเงินเดือน พนง.เทศบาล ลว.20 มิย.54 (ฉบับที่ 4)พศ.2554 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2011-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 22,620 เทศบาลตำบลกมลาไสยที่ 422/54 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลประจำปี 54 ครั้งที่ 2 ลว.10 พย.54 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2012-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 23,080 ทต.กลส.ที่191/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ลว.27 มิย.55 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2010-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 7 24,010 ทต.กลส.ที่ 332/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2556 ครั้งที่2 ลว.3 ธค.55 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-02-28 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 24,960 ทต.กลส.88/2556 เรื่องการบรรจุตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลว.1 เมย.56 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 25,530 ทต.กลส.140/56 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 56 ครั้งที่ 1/2556 ลว.3 มิย.56 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2013-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 26,660 ทต.กลส.356/2556 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2556 ลว.18 ตค.56 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2014-10-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 28,930 ทต.กลส.ที่ 4/58 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปี 58 ครั้งที่2/57 ลว.13 มค.58 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
2015-04-01 ผู้อำนวยการกองคลัง 8 30,100 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นประจำปี 58 ครั้งที่ 1/58 ตามคำสั่ง ทต.กลส.ที่ 152/58 ลว.16 มิย.58 นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
โรงเรียนกมลาไสย มัธยมศึกษาตอนต้น มศ3 2523
โรงเรียนกมลาไสย มัธยมศึกษาตอนปลาย มศ5 2525
โรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยี มหาสารคาม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 2527
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) 2540
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 2552
ประวัติการฝึกอบรม
สถานที่ดูงาน หรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ ตั้งแต่ ถึงเดือน - ปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกาศนียบัตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 1 2547
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com